Conditions d'utilisation

webshop www.adephar.be

 

Ondernemingsgegevens


Webshop : Adephar  

een initiatief van,

Adephar bvba

Buyckstraat 71

8570 Anzegem

info@adephar.be

+32 56 32 95 38

Ondernemingsnummer : 0677672979

BTW nr : BE0677 672 979

RPR Gent


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Adephar, een bvba met maatschappelijke zetel te Buyckstraat 71, 8570 Anzegem BTW BE 0677 672 979, RPR Gent; (hierna 'Adephar') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Adephar moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Adephar aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.  Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Adephar niet. Adephar is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Adephar is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

De ingrediëntenlijst zoals vermeld op de e-commerce website kan onderhevig zijn aan wijzigingen in de regelgeving. Lees daarom zorgvuldig de lijst op de verpakking van het product om zeker te zijn van de samenstelling. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. de formule, gebruik, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@adephar.be


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijde worden aangepast of ingetrokken door Adephar. Adephar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

Om een product aan te kopen, dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u uw contactgegevens en facturatiegegevens invoeren. Daarna dient u ons de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. Indien wij alle voorgaande gegevens hebben ontvangen, zult u een overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, dan is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarin u koopt.

Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server). Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact/Mister Cash, Payconiq, KBC en ING online en PayPal. Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.


Adephar is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn van 1 tot 3 werkdagen ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt u de ongeleverde bestellingen / producten annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Luxemburg, Nederland voor de merken Babé, Biosil en Ethè

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in gans Europa voor de merken Wiotech, Adephar & MyoSil

 

De levering gebeurt door Bpost, DPD, PostNL of DHL.

 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Adephar.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Adephar te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

 

Artikel 7: Gebreken en klachtindiening

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant binnen de 14 kalenderdagen worden gemeld aan Adephar via info@adephar.be.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Adephar was geboden.

De Klant is niet gerechtigd de artikelen, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Adephar is in dat geval vrij de artikelen voor rekening en risico van de Klant bij derden te stockeren, en/of op impliciet of expliciet verzoek en kosten van de Klant, deze artikelen aan de Klant terug te zenden. 

Artikel 8 : Retourneren

Boek VI van het WER bepaalt dat de Klant binnen een termijn van 14 kalenderdagen na levering het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Als u ons op de hoogte brengt van de retourzending, heeft u na datum van kennisgeving opnieuw 14 dagen om de goederen te retourneren. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd.

Medische en cosmetische producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid en verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, vallen buiten de toepassing van dit recht. Alle producten van de Adephar webshop zijn dergelijke producten en komen bijgevolg niet in aanmerking voor teruggave. Het herroepingsrecht is hier enkel van toepassing wanneer de goederen nog niet verzonden werden, behalve bij gebrek.

Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruikt werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen teruggestuurd naar de Klant, voor eigen rekening en risico van de Klant.

 

 Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Adephar is bereikbaar op het telefoonnummer +32 56 32 95 38, via e-mail op info@adephar.be of per post op het volgende adres Adephar bvba – Buyckstraat 71 – 8570 Anzegem.

 

Artikel 10: Privacy

Adephar verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig het privacy beleid dat u als aparte nota op deze website kan terugvinden. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@adephar.be  


Artikel 11 : Reacties, feedback en andere inzendingen van gebruikers

Als je op ons verzoek iets instuurt (bijvoorbeeld in het kader van een wedstrijd) of uit eigen beweging creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, ongeacht of dit online, via e-mail, via gewone post of op een andere manier gebeurt (samen "reacties" genoemd), ga je ermee akkoord dat we om het even welke reactie die je ons doorstuurt op om het even welk moment en zonder enige beperking kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins kunnen gebruiken. We zijn er niet toe verplicht (1) welke reactie dan ook vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor welke reactie dan ook; of (3) welke reactie dan ook te beantwoorden.

Zonder dat we daartoe verplicht zijn, kunnen we overgaan tot het controleren, bewerken of verwijderen van content waarvan we naar eigen inzicht vinden dat die onrechtmatig, beledigend, bedreigend, kwaadsprekend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins afkeurenswaardig is of inbreuk maakt op deze Algemene Voorwaarden of op de intellectuele eigendomsrechten van enige partij.

 

Je gaat ermee akkoord geen reacties te plaatsen die afbreuk doen aan de rechten van derden, waaronder auteursrechten, merkrechten, het recht op privacy, persoonlijkheidsrechten of andere subjectieve of vermogensrechten. Je gaat er verder mee akkoord geen reacties te plaatsen die lasterlijk of anderszins onrechtmatig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of die computervirussen of andere malware bevatten die de werking van de Dienst of enige gerelateerde website kunnen aantasten. Je mag geen valse e-mailadressen gebruiken of je voordoen als iemand anders, of ons of externe partijen anderszins misleiden wat betreft de bron van enige reactie. Je bent zelf als enige verantwoordelijk voor alle reacties die je plaatst en voor de nauwkeurigheid ervan. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor reacties die door jou of enige externe partij worden geplaatst.

 


Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Adephar om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Adephar bvba. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).